ಮಹಿಳೆಯರ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಸೆ: 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಂತೆ

0
115

ಲಂಡನ್: ಹೌದು, ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಂುುಾಗಿಂುೆು ಇದೆ! ಮಹಿಳೆಂುುರು ತಮ್ಮ 28ನೇ ವಂುುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರಂತೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷರು 33ನೇ ವಂುುಸ್ಸಿನ ವರೆಗೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂುುಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಂುೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಂುುರು 28ನೇ ವಂುುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು 17ನೇ ವಂುುಸ್ಸಿಗೇ ಕನ್ಯತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಂತೆ.

ಆದರೆ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ 18ನೇ ವಂುುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಂುುರ್ವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. 29ನೇ ವಂುುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಕ್ಸ್`ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಂುುರಾಗಿರುತ್ತಾರಂತೆ.

 

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here