ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಲಸ್ಕೌನಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ.?

0
19
loading...

ರೋಮ್,17-ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಿಲ್ವಿಂುೋ ಬೆರ್ಲಸ್ಕೌನಿ ಅವರ ಮನೆಂುುಲ್ಲಿ ನಡೆಂುುುತ್ತಿದ್ದ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಗಿಂುುರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿಂುೊಬ ಬೆರ್ಲ್ಸ್ಕೌನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆೆ ವೇಳೆ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2008ರಿಂದ ಮೇ 2009 ಬೆರ್ಲ್ಸ್ಕೌನಿ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ಗಿನಾಪೌ ತರಾಂತಿನ ಹದಿಹಂುುರೆಂುುದ ಂುುುವತಿಂುುರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಪಾರ್ಟಿಂುುಲ್ಲಿ ಂುುಾವ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ನ್ಯಾಂುುಾಲಂುುಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಂುುಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತರಾಂತಿನ ಅವರ ಕಾಂುುರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಂುು ಕುರಿತು  ತನಿಖೆೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಂುುಾಲಂುುಕ್ಕೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೆರ್ಲ್ಸ್ಕೌನಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಂುುಗಳೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆರ್ಲ್ಸ್ಕೌನಿ ಅವರನ್ನು ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಇಟಲಿಂುು ಪತ್ರಿಕೆ ಇಟಲಿ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್  ಬೆಟರ್ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಂುುಡಿಂುುಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕೀಂುು ಬರೆದಿದೆ.

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here