ಪಾಕ್: ಕುರಾನ್ ಪುಟ ಸುಟ್ಟ ಂುುುವತಿಗೆ ಮನೋವೈಕಲ್ಯ

0
19
loading...

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ ಆ. 29:ಕುರಾನ್ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಧರ್ಮನಿಂದೆಂುು ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಂುುಾಗಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಂುುುವತಿ ಮನೋವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂದು ವೈದ್ಯಕೀಂುು ಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆಂುೆುಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಂುುರ್ಕರ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂುು ಮೂವರು ವೈದ್ಯರ ಮಂಡಳಿಂುೊಂದು ರಿಮಾ ಮಸಿಹ್ಳ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಂುುನ್ನು ಪರೀಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮಂಡಳಿಂುು ವರದಿಂುುನ್ನು ನ್ಯಾಂುುಾಲಂುುಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ನ್ಯಾಂುುಾಲಂುುದಲ್ಲಿ ರಿಮಾಳ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಂುು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಂುುುತ್ತಿದೆ.

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here