ಮಾತು ಮಾಣಿಕ್ಯ

0
18
loading...

ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಲಾಕೃತಿಗೆ ಇಂತದ್ದೇ ರೂಪವಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಂುುಮವಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಆ ಕಲಾವಿದನ ಕಾಂುುರ್ ಮತ್ತು ನೈಪುಣ್ಯತೆಂುುನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆ ಕಲಾಕೃತಿಂುು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ.

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here