ಪ್ರಿಂುುಾಂಕ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಂುುಂತೆ!

0
17
loading...

ನವದೆಹಲಿ, ಅ.14 : ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ

ಚುನಾವಣೆಂುುಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂುುಾಂಕ ವದ್ರಾ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪಕ್ಷದ

ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಂುುನ್ನು

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬಿದ

ಸುದ್ದಿ ಸಂಜೆಂುು ವೇಳೆಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಂುುಾ ಗಾಂಧಿ ಪುತ್ರಿ ಪ್ರಿಂುುಾಂಕಾ

ವದ್ರಾ, 2014ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಂುುಲ್ಲಿ

ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಳಿಂುುಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ

ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಚಾರ

ರೂಪಂಂರಇಂಷಇ ತಂುುಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಂುುಾಗಿತ್ತು.

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ

ಪ್ರಿಂುುಾಂಕ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ

ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ

ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಂಜೆ-

ಂುು ವೇಳೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಸುದ್ದಿಂುುನ್ನು ತಳ್ಳಿ

ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಮಾಧ್ಯಮ ವಕ್ತಾರ ಅಜಂುು್ ಮಕೇನ್, 2014ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಂುುಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂುುಾಂಕ ಗಾಂದಿ

ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಾವು

ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

 

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here