ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ರಾದಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.

0
128
loading...

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಿರಿಂುು ನಟಿ ಶಾಂತಮ್ಮನವರ

ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ

ಸಿನಿ ತಾರೆ-

ಂುುರ ಹೃದಂುು

ವಿ ು ಡಿ ದಿ ದ ೆ .

ಶಾಂತಮ್ಮನವರ

ಆ ಥಿ ರ್ ಕ

ಪ ರಿ ಸಿ ್ತ ತಿಂ ು  ುನ  ು ್ನ

ಅರಿತ ದುನಿಂುುಾ

ವಿಜಂುು್ 50

ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಂುೆು,

ಇದೀಗ ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಂುುವರು ಹೃದಂುು

ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು

ಶಾಂತಮ್ಮನವರಿಗೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ

ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಂತಮ್ಮನವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಂುುನ್ನು ಮಾದ್ಯಮಗಳ

ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ

ಸಿಎಂ ಗೃಹ ಕಛೆರಿ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ ಆಂುೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ

ಜನತಾದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ ನನಗೆ

ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತು. ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ

ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರು.

ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ. ಂುುಾ

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here