ಇರಾನ್ ಅಣು ಮಾತುಕತೆ

0
5
loading...

ಜಿನೇವ, 20: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಂುು ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಂುು ಐದು ಖಾಂುುಂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ತ್ರಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್, ಪ್ರಾನ್ಸ್, ರಶ್ಯ, ಚೀನಾ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನಿ(ಪಿ5್ಚ1) ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿವಾದಿತ ಪರಮಾಣು ಕಾಂುುರ್ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬುಧವಾರ ಜಿನೇವದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿನೇವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಂುು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಂುು ವೇಳೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ತ್ರಗಳ ನಾಂುುಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಒಪ್ಪಂದವೊಂದನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರಾದರೂ ಂುುಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಪಡೆಂುುುವಲ್ಲಿ ಂುುಶಸ್ವಿಂುುಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಂುುಲ್ಲಿ ಂುುುರೇನಿಂುುಂ ಸಂವರ್ಧನೆಂುುನ್ನು ಶೇಕಡ 20ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ನೂತನ ಅಣು ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಂುೋಜನೆಂುುನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಂುುಾಗಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಮೊದಲಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಿ5್ಚ1 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿದೆ.ಂುುುರೇನಿಂುುಂ ಸಂವರ್ಧನೆಂುು ಹಕ್ಕು ತನಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ತೈಲ ರಪ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇರಾನ್ನ ದೃಢ ನಿಲುವಾಗಿದೆ.  ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ರಶ್ಯದ ಅದ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುತಿನ್ ಸೋಮವಾರ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಇರಾನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಸನ್ ರೂಹಾನಿಂುುವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here