2016 ಒಲಂಪಿಕನಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲಕುಮಾರ ಬಾಗವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ

0
26
loading...

ನವದೆಹಲಿ,20:ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೇಸಲಿಂಗ ಪೆಡರೇಶನ್ನ ರೀಂುೊ

ಒಲಂಪಿಕ್ 2016ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಣಿಂುು ಕುಸ್ತಿ ಪಟು ಸುಶಿಲ್ ಕುಮಾರ

ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ ಹೀರೋ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಂುುಾಗಿರುವ ಂುೋಗೇಶ್ವರ ದತ್ತ್

ಾಗವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಸೂಶಿಲ್ ಕುಮಾರ 66 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಂುೋಗೇಶ್ವರ 60 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ

ಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ 66 ಮತ್ತು 60 ಕಿ.ಗ್ರಾಂನ ೃಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು

ಪಿಲಾ ರಿಯೋ ಒಲಂಪಿಕ್ನಿಂದ ತಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ . ಈ ಕಾರಣದಿಂದ

ವಿಶ್ವದ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆಂುುಾಗಿದೆ.

ಸುಶಿಲ್ ಕುಮರ 66 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಪ್ರಿಸ್ಟಾಯಿಲ್ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ( 2009 ) ಮತ್ತು

ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ (2012) ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ; ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ 60 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ

ವಿಾಗದಲ್ಲಿ ಂುೋಗೇಶ್ವರ್ ದತ್ತ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಕುಸ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಹರಿಂುುಾಣಾ ಸರ್ಕಾರ ಒಲಂಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ

ಪದಕ ಪಡೆದ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಂುೋಗೇಶ್ವರ್ ದತ್ತ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ

ದ ಬೂಮಿ ನೀಡುವ ನಿದುಾರ್ರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ದ

ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇದರ ಹೊರತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪುರಸ್ಕಾರದ ದರ

ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತೆ 2009 ಕ್ರೀಡಾ ನೀತಿಗನುಗಣವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ

ಕೂಡಾ ಹಣ ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೂಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಹೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಂುುಲ್ಲಿ

ನಡೆದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಂುುಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪೌಂಡೇಶನ್ದ ವತಿಯಿಂದ

ಕುಸ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ 8 ಎಕರೆ ಬೂಮಿ ಲೀಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ

ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಂುೋಗೇಶ್ವರ್ಗೆ ಬಹಾದ್ದೂರಗಡ್ನಲ್ಲಿ

ಕುಸ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್

ಸಬೆಂುುಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here