ನಡಾಲ ಸೇರಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ

0
16
loading...

ಮೆಲ್ಬೌರ್ನ, 19: ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಂುು

ಗ್ರಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಚಾಂಪಿಂುುನ್ ರೋಜರ್ ಪೆಡರರ್,

ಸ್ಪೇನ್ನ ರಪೆಲ್ ನಡಾಲ್, ಬ್ರಿಟನ್ನ ಆ್ಯಂಡಿ

ಮರ್ರೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾನ್ಸ್ನ ಜೋ-ವಿಲ್ಫ್ರಡ್ ಸೋಂಗ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಂುುನ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಂುುಲ್ಲಿ

ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಪೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸನ

ಮೂರನೆ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಝರ್ಲೆಂಡ್ನ

ಪೆಡರರ್ ರಷ್ಯಾದ ಟೇಮುರಝ್ ಗಬಶ್ವೀಲಿ

ಅವರನ್ನು 6-2, 6-2, 6-3 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ

ಸೋಲಿಸಿದರು. ಪೆಡರರ್ ಸತತ 13ನೆ ಬಾರಿ

ಅಂತಿಮ 16ರ ಸುತ್ತಿಗೇರಿದರು. ಮೆಲ್ಬೌರ್ನ

ಪಾರ್ಕನಲ್ಲಿ 71ನೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ

ಪೆಡರರ್ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಂಚ್ನ ಜೋ-

ವಿಲ್ಪ್ರಡ್ ಸೋಂಗರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ

ನಂ.1 ಆಟಗಾರ ರಪೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಪ್ರೆಂಚ್ನ

ಗೇಲ್ ಮೊನ್ಪಿಲ್ಸಲರನ್ನು 6-1, 6-2, 6-3

ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿದರು.

13 ಬಾರಿ ಗ್ರಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಂುುನ್ನು ಜಯಿಸಿರುವ

ನಡಾಲ್ ನಾಲ್ಕನೆ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ

16ನೆ ಶ್ರೇಂುುಾಂಕಿತ ಕೀ ನಿಶಿಕೊರಿ ಅವರನ್ನು

ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಶಿಕೊರಿ, ಅಮೆರಿಕದ

ಡೊನಾಲ್ಡಲ ಂುುಂಗ್ರನ್ನು ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ

ಮಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೆ ಶ್ರೇಂುುಾಂಕಿತ ಆ್ಯಂಡ್ರಿ

ಮರ್ರೆ ಸ್ಪೇನ್ನ ಪೆಲಿಸಿಂುುಾನೊ ಲೊಪೆಝ್ರನ್ನು

7-6(7/2), 6-4, 6-2 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ

ಸೋಲಿಸಿದರು.

ಮೂರು ಬಾರಿ ಮೆಲ್ಬೌರ್ನ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಪೈನಲ್

ತಲುಪಿದ್ದ ಮರ್ರೆ, ಲೊಪೆಝ್ ವಿರುದ್ಧದ

ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆಂುುನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.

ಮರ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಂಚ್ನ ಸ್ಟೀಪನ್

ರಾಬರ್ಟರನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಂುುಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೆಂಚ್ನ ಜೋ-ವಿಲ್ಫ್ರಡ್ ಸೋಂಗ ತಮ್ಮದೇ

ದೇಶದ ಗಿಲ್ಲೆಸ್ ಸಿಮೊನ್ರನ್ನು 7-6(7-5),

6-4, 6-2 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.

ಸಾನಿಂುುಾ, ಬೋಪಣ್ಣಗೆ ಡಬಲ್ಸಲ, ಮಿಶ್ರ

ಡಬಲ್ಸಲನಲ್ಲಿ ಜಂುು

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಂುುನ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಭಾರತ-

ಕ್ಕೆ ಶುಬದಿನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಸಾನಿಂುುಾ

ಮಿರ್ಝಾ ಹಾಗೂ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ

ಡಬಲ್ಸಲ ಹಾಗೂ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ

ಗೆಲುವು ಸಾದಿಸಿ ಮೂರನೆ

ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಬಾರತದ

ಹಿರಿಂುು ಆಟಗಾರ

ಮಹೇಶ್ ಬೂಪತಿಂುು

ಡಬಲ್ಸಲ ಅಬಿಂುುಾನ

ಸ ೆ ೂ  ಲಿ ನ ೆ ೂ ಂ ದಿ ಗ ೆ

ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಮಹಿಳೆಂುುರ ಡಬಲ್ಸಲ

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಝಿಬಾಬ್ವೆಂುು

ಕಾರಾ ಬ್ಲಾಕ್ರೊಂದಿಗೆ

ಎರಡನೆ ಸುತ್ತಿನ

ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ

ಸಾನಿಂುುಾ ರೊಮಾನಿಂುುದ

ಮೊನಿಕಾ ನಿಕುಲೆಸ್ಕು

ಹಾಗೂ ಝೆಕ್ನ ಕ್ಲಾರಾ

ರ   ು ಕ  ಪ ಾ ೆ ೂ ವ ಾ ರ  ನ  ು ್ನ

7-5, 6-1 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ

ಮಣಿಸಿದರು.

ಡಬಲ್ಸಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ

ಮೂರನೆ ಸುತ್ತಿಗೇರಿದ

ನಂತರ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸಲನ

ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ

ರ ೆ ೂ  ವ  ು ಾ ನಿ ಂ ು  ು ದ

ಹ ೆ ೂ ರಿ ಂ ು  ು ಾ

ಟೆಕೂರೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದ

ಸಾನಿಂುುಾ, ಚೈನೀಸ್

ಥೈಪೆಂುು ಹಾ-ಚಿಂಗ್ ಚಾನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಡನ್ನ

ರಾಬರ್ಟ ಲಿಂಡಸ್ಟೆಟ್ರನ್ನು 4-6, 7-6(3),

10-8 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಎರಡನೆ ಸುತ್ತು

ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.ಕೊಡಗಿನ ಕುವರ ರೋಹನ್

ಬೋಪಣ್ಣ ಕೂಡ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ ಹಾಗೂ ಮಿಶ್ರ

ಡಬಲ್ಸಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಂುುಶಾಲಿಂುುಾದರು.

ಏಳನೆ ಶ್ರೇಂುುಾಂಕಿತ ಪಾಕ್ನ ಐಸಾಮ್-ಉಲ್-

ಹಕ್ ಖುರೇಷಿಂುೊಂದಿಗೆ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸಲನ

ಎರಡನೆ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ ಬೋಪಣ್ಣ

ಬ್ರಿಟನ್ನ ಕೊಲಿನ್ ಪ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರಾಸ್

ಹಟ್ಚಿನ್ಸ್ರನ್ನು 4-6, 6-3, 6-2 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ

ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸನಲ್ಲಿ ಮೂರನೆ

ಸುತ್ತಿಗೇರಿದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೌವಾಕಿಂುುದ

ಕಟರಿನಾ ಶ್ರೀಬೊಟ್ನಿಕ್ರೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸಲ

ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ ಬೋಪಣ್ಣ ಮತ್ತೊಂದು

ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು.

ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸಲನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ

ಬೋಪಣ್ಣ-ಕಟರಿನಾ ಜೋಡಿ ರಖ್ವೆಲ್ ಕೊಪ್ಸ್ಜೋನ

್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೀಟ್ ಹ್ಯೂಂುೆುರನ್ನು 6-2,

6-3 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ,

ಮಹೇಶ್ ಬೂಪತಿ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ

ರಾಜೀವ್ ರಾಮ್ ಡಬಲ್ಸನ ಎರಡನೆ ಸುತ್ತಿನ

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೆಂುು ಹಾಗೂ ಬ್ರುನೊ

ಸೋರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ 4-6, 6-7(7) ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ

ಶರಣಾದರು.ಬಾಲಕಿಂುುರ ಸಿಂಗಲ್ಸ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ

ಬಾರತದ ಸ್ನೇಹದೇವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಚೀನಾದ ಯಿಂಗ್

ಝಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ 4-6, 0-6 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದಲೂ,

ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸೇಥಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕಟರಿನಾ ಸ್ಟಿಪೆನ್ಸನ್

ವಿರುದ್ಧ 4-6, 2-6 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here