ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳು

0
199
loading...

ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧÀದ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವಾಹನ ಸವಾರರು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸವಾರಿಂುÀು ವೇಳೆಂುÀುಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಂುÀುನ್ನು ವಿಭÀಜಿಸುವ ಬಿಳಿ ರೇಖೆೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇಂತಹ ಗುರುತು ರೇಖೆೆಗಳು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನು ? ಈ ಸಂಬಂಧÀ ವಿಸೃತ ಮಾಹಿತಿಂುÀುನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಒಡೆದು ಹೋದ ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದ ರೇಖೆೆ ರಸ್ತೆಂುÀು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋದ ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದ ರೇಖೆೆಂುÀುನ್ನು ಮದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಛೇದಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಅಗಲ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಭÀಜಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ನಡು ರಸ್ತೆಂುÀುಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಿಳಿ/ಹಳದಿ ರೇಖೆೆಗಳು ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಂುÀು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಓವರ್‌ ಟೆೇಕಿಂಗ್‌ ಇಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧÀವಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ವಾಹನಗಳು ಮಾತ್ರ ಓವರ್‌ ಟೆೇಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಂುÀುಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದ ರೇಖೆ ರಸ್ತೆಂುÀು ಕೊನೆಂುÀುನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಅವಘಡವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫÀಲಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಸವಾರಿಂುÀುನ್ನು ಸುಲಭÀವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ತುಂಡರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಳದಿ ರೇಖೆೆ ರಸ್ತೆ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಹಳದಿ ರೇಖೆೆಂುÀು ಬದಿಂುÀುಲ್ಲಿ ತುಂಡರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಳದಿ ವರ್ಣದ ರೇಖೆೆಂುÀುು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಚಾರ ಸೂಚನೆಂುೊಂದನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರೇಖೆಂುÀುಲ್ಲಿ ಮುನ್ಮುSವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಓವರ್‌ ಟೆೇಕ್‌ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ತುಂಡರಿಲಸ್ಪಟ್ಟ ಹಳದಿ ರೇಖೆೆಂುÀು ಬದಿಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದಾದ್ದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೆನಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಓವರ್‌ ಟೆೇಕ್‌ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಝಿಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ನಿಲುಗಡೆ ಸೂಚನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆಂುೆುೕ ರಸ್ತೆ ಮಧÀ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಝಿಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ ರೇಖೆೆಂುÀುು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನಗಳು ಕಡ್ಡಾಂುÀುವಾಗಿ ಝಿಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ ಚಿಹ್ನೆಂುÀು ಹಿಂದುಗಡೆಂುೆುೕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಲೇನ್‌ ಸೂಚಕ ರಸ್ತೆಂುÀುಲ್ಲಿರುವ ಲೇನ್‌ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗುರುತಿರುವ ಬಾಣವು ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಬಾಣವು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ಲೇನ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಚಲಿಸಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧÀ ಪ್ರಕಾರದ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾಲಕ ಬಹಳ ಸಂಂುÀುಮದಿಂದ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಹ್ಯಾಪಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌!

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here