ಅಚ್ಚರಿಗೆ ತಳ್ಳುವ ‘ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌’

0
22
loading...

ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಂಬೆಗಾಲಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾರಂಭÀದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. 2000 ಇಸವಿ ದಾಟಿದ ಬಳಿಕ ಅಂತುರ್ಜಾಲ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಪರಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಂುೆುೕ ಹಿಂದೆಂದೂ ನಡೆಂುÀುದ ಕ್ರಾಂತಿಂುÀುಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಂಬೆಗಾಲಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಂತುರ್ಜಾಲ (ಇಂಟರ್ನೆಟ್) ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಸವಿ ದಾಟಿದ ಬಳಿಕ ಅಂತುರ್ಜಾಲ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಪರಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಂುೆುೕ ಹಿಂದೆಂದೂ ನಡೆಂುÀುದ ಕ್ರಾಂತಿಂುÀುಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಕೈಂುÀುಳತೆಂುÀುಲ್ಲಿಂುೆುೕ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತೆರೆದಿಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಅದೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಂುÀುಲ್ಲಿ ಅಂತುರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭÀ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವೇ ಎಂದು ಹಿರಿಂುÀುರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವೃತ್ತಿಪರರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ ಅಂತುರ್ಜಾಲ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಇದನ್ನು ಅಂತುರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದೇ ವಿಷಂುÀುವನ್ನು ಹತ್ತು ಜನರು ಸರಿ ಎಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸತ್ಯವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹತ್ತೂ ಜನರು ತಪ್ಪು ಎಂದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ..! ಆದರೆ ಇದು ವಿಕಿಪೀಡಿಂುÀುಾದಂತಹ ಮುಕ್ತ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಥವಾ ವೈಂುÀುಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿರುವುದಾದರೆ? ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಪಾಸ್‌ ವರ್ಡ ಮೊದಲಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವರೇ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಖಾತೆಂುÀುನ್ನು ತೆರೆಂುÀುುವ ಕಳ್ಳಕೀಲಿಕೈಂುÀುನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಂುÀುಾರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ? ಹೌದು, ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಗೋಪ್ಯವಾದ ಕೀಲಿಕೈಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಹೇಳಿವೆ.
ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಂುÀು ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಖಾತೆಗಳೂ ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ! ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಂುÀು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಪ್‌ ಟಾಪ್‌ ನಲ್ಲಿರುವ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಆನ್‌ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ ಮೂಲಕ ಇಣುಕಿ ನೋಡುವವರಿದ್ದಾರೆ.
ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮಾರ್ಕ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗರವರೇ ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್‌ ಟಾಪ್‌ನ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ವೈಕ್‌ ಇರುವ ಕಿಂಟಿಂುÀು ಮೇಲೆ ಅಂಟುಪಟ್ಟಿಂುÀುನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಕುರುಡಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಾಡೇನು? ಬನ್ನಿ, ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಕರಾಳ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ……..
ರಹಸ್ಯ#1
ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ ವೆಬ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಪ್‌ ಇದ್ದರೂ ಹ್ಯಾಕರ್‌ ಅಥವಾ ಅಂತುರ್ಜಾಲ ಕಳ್ಳರು ಇದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಂುೊಳಗೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡಬಲ್ಲರು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆಂುÀುಬಲ್ಲರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೀವು ಮನೆಂುÀುಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಂುÀುಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಂುÀುನ್ನು ಅವರು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೀಡಿಂುೋ ಕಾಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂವಾದವನ್ನೂ ಇವರು ನೋಡಬಲ್ಲರು.
ರಹಸ್ಯ#2
ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವಿವರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಈಗ ‘ಕ್ಲೌಡ್‌’ ಅಥವಾ ಅಂತುರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭÀ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೂ ಸಹಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿಂುÀೂ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಂುÀುಬಹುದು.
ರಹಸ್ಯ#3
ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡನಲ್ಲಿ ಂುÀುಾವ ಕೀ ಒತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಂುÀುುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೆಲವು ಹ್ಯಾಕರ್‌ ಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ ವರ್ಡ ಸಹಾ ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ! ವೈರ್‌ ಲೆಸ್‌ ಕೀಬೋರ್ಡ ಮೂಲಕ ಸಿಪಿಂುÀುು ಗೆ ತಲುಪುವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಇವರು ಮಾರ್ಗಮಧ್ೆಯೆ ಕದ್ದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ…..
ರಹಸ್ಯ#3
ಪಾಸ್‌ ವರ್ಡ ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಮಾನಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಂುÀುಾವ ಅಕ್ಷರ ಒತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಸಕ್ಷತ್ರವೇ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹ್ಯಾಕರ್‌ ಗಳು ನೀವು ಕೀ ಬೋರ್ಡ ಒತ್ತದೆಂುೆುೕ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ ವರ್ಡ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪರದೆಂುÀು ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸಬಲ್ಲರು.
ರಹಸ್ಯ #4
ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಪಾರ ಮಾಹಿತಿಂುÀುನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ವರ್‌ ಅನ್ನೂ ಈ ಹ್ಯಾಕರುಗಳು ಕದ್ದು ಒಳಹೋಗಬಲ್ಲರು. ಸುಲಭÀವಾಗಿ ಇವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಖಾತೆಗಳ ಪಾಸ್‌ ವರ್ಡ ಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆಂುÀು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಬಲ್ಲರು.
ರಹಸ್ಯ #5
ಪ್ರೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಖುಷಿಂುÀುಾಗಬೇಡಿ. ಂುÀುಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರೀ ಅಥವಾ ಉಚಿತ ಎಂದು ನೀಡುವ ಹಿಂದೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೇರಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದಭÀರ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಹೀರಾತಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಹ್ಯಾಕರುಗಳು ಜಾಹೀರಾತು ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಜಾಹೀರಾತು ಇರುವ ಉಚಿತ ಅಂತುರ್ಜಾಲ ನೀಡಿದರೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪಾಂುÀುಕರ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅಂತುರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ನೀವು ದಾಖಲಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇವರು ತದ್ರೂಪುಗೊಳಿಸಿ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ವೈಂುÀುಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸೇಪ್‌ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು.

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here