ಟ್ಯಾಟೋ ಕ್ರೇಜ್‌

0
56
loading...

ಹಚ್ಚೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಟೂ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಂುÀುಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಟ್ೆರೆಂಡ್‌. ಒಂದು ಕೈಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾದವರ ಹೆಸರು, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಮೇಲೆ ಆರಾದಿಸುವ ಭÀಗವಂತನ ಚಿತ್ರ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಂುÀು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಂುÀು ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲ. ಹಸ್ತ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ ರೀತಿಂುÀು ಹಚ್ಚೆಂುÀು ಚಿತ್ತಾರಗಳು ಈಗ ಭÀುಜವನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಮುಖದವರೆಗೂ ತಲುಪಿ, ಗುಪ್ತಾಂಗಗಳಿಗೂ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನದಟ್ಟಣೆೆ, ಸದ್ದುಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಬಾರದು. ಒಂದುವೇಳೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೈ ಮೇಲಿನ ಹೆಸರು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿನವರದಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಂುÀುಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್‌ ಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಹಚ್ಚೆಂುÀುನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಸಂದಭÀರ್ ಬಂದೊದಗಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕೆನ್ನುವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಂುÀುಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆÀಲವು ಹಚ್ಚೆಗಳು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದುದರಿಂದ ಸಲೀಸಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹಚ್ಚೆಗೆಗಳು ಸಾಂುÀುುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಂುÀುಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ.
ಹಚ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು :
ಹಚ್ಚೆಂುÀುಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಂುÀುಬಲ್ಲಂತಹ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಂುÀುುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಚ್ಚೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಂುÀುತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆರಬೇಕಾದ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿದ ಮಾದರಿಂುÀು ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಂುÀುುವ ಫ್ಯಾಷನ್‌ ಪ್ರಿಂುÀುರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದೇ. ಈ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಲು ಸೂಜಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ರೆಡಿಮೇಡ್‌ ಮಾದರಿಂುÀು ಸ್ಟೀಕರ್‌ ಅಂಟಿಸಿ ತೆಗೆದರೆ ಸಾಕು. ಇಂದು ವಿವಿಧÀ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಂುÀುುವ ಹಚ್ಚೆ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಂುÀುಾದದ್ದು. ಒಂದು ಸಲ ಹಾಕಿಸಿದರೆ ಕೊನೆಂುÀುವರೆಗೂ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ.ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿಸಿದ ಹಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ತಗೆದುಹಾಕಬಹುದಾದರೂ ಅದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೇ ಸರಿ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಂುÀುವಾಗಿರುವ ಕ್ಯೂ ಲೇಸರ್‌ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಕ್ಯೂ ಲೇಸರ್‌ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಂಬುದು ಹಚ್ಚೆಂುÀು ಕಲೆಂುÀುನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಅತ್ಯಾದುನಿಕ, ಲೇಸರ್‌ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.) ಬೆಂಗಳೂರಿ ನಲ್ಲಿಂುÀೂ ಈಗ ಲಭÀ್ಯ. ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೇಳಿ ಲೇಸರ್‌ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಿತಿಯಿರುವ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರಲ್ಲೇ ‘ಕ್ಯೂ ಲೇಸರ್‌’ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಂುÀುಬೇಕು..
ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಲೇಸರ್‌ ಂುÀುಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಬಹಳ ದುಬಾರಿಂುÀೂ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಂುÀು ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರ ಬಳಿ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭÀ್ಯ. ಇಡೀ ತೋಳು ಇಲ್ಲವೇ ಪೂರ್ತಿ ಬೆನ್ನನ್ನು ಹಚ್ಚೆಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಕೆಲವರದು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಳಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಕ್ರಿಂುೆು. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರವಾದರೂ ಬೇಕು.

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here