ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಯಸುವ ಉತ್ತಮ ಗುಣ

0
28
loading...

ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀಂುÀುರು ಪರಸ್ಪರರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧÀಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ತೆರನಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಅತಿಂುÀುಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಒಂದು ಮಿತಿಂುÀುನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ಅವು ನಿರಾಸೆಗೂ ಮತ್ತು ಅತೃಪ್ತಿಗೂ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧÀಗಳಿಂದ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿರಬೇಕಾದುದುದು ಅತೀ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧÀದ ಎಳೆಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಜನರು ತಾವು ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನೇ ಆಗಿದ್ದಿರಲಿ, ಪರಸ್ಪರರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧÀಗಳ ಮೂಲಕ ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀಂುÀುರೀರ್ವರೂ ಕೂಡ, ಕೆಲವನ್ನಾದರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧÀವೊಂದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಂುÀುರು ಏನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಬಂಧÀವೊಂದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಂುೋರ್ವಳು ಂುÀುಾವುದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹಳು ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕಷ್ಟೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಮನವು ಮಿತಿಗೊಳಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವೀಗ ಸ್ತ್ರೀಂುೋರ್ವಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳತ್ತ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಿದ್ದೇವೆ. ಸರಿ… ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಮುಂದುವರಿದು ಸಂಬಂಧÀವೊಂದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಂುÀುಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಂಬಂಧÀವೊಂದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಂುÀುು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ್ತ್ರೀಂುೋರ್ವಳು ಸಂಬಂಧÀವೊಂದರಿಂದ ಪಡೆಂುÀುಲರ್ಹಳಾಗಿರುವ ಪ್ರಥಮ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಾಂುÀುಶ: ಅದು ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀಂುÀುರು ಬಂುÀುಸುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಂುÀುಾವುದೆಂದರೆ, ತಾವೆಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಂುÀುನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆಂುೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಂುÀುನ್ನು ಬಂುÀುಸುವುದು.
ಸ್ತ್ರೀಂುೋರ್ವಳು ತನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ತನ್ನವನೇ ಆದ ಪುರುಷ ಸಂಗಾತಿಂುÀುನ್ನು ಪಡೆದಿರಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಂುÀೂ ಅರ್ಹಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೂ ಆ ಪುರುಷ ಸಂಗಾತಿಂುÀುು ಬೇರಾರಿಗೂ ಸೇರಿದವನಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ಬಂುÀುಸುತ್ತಾಳೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಂುೆುೕ ಗಟ್ಟಿಂುÀುಾದ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದಾಂುÀುಕವಾದ ಸಂಬಂಧÀದ ಬುನಾದಿಂುÀುಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದಂತೂ ಂುÀುಾವುದೇ ಹ್ೆಣೋರ್ವಳ ಅತೀ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಂುÀುಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಕೆಂುÀುು ಬಂುÀುಸುವುದು ತನ್ನ ಪುರುಷ ಸಂಗಾತಿಂುÀುು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂದು. ಸಂಬಂಧÀವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಾಂಶವೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧÀವು ಒಡೆದು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿಂುೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಂುÀೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಂುÀುಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಂುÀುನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಆಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಸಂಬಂಧÀವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಂುೋರ್ವಳು ಬಂುÀುಸುವ ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಗೌರವ. ತನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸದ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಪ್ರಂುÀುತ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಂುÀುಾವುದೇ ಪುರುಷ ಸಂಗಾತಿಂುÀುನ್ನೂ ಕೂಡ ಹ್ೆಣೋರ್ವಳು ಬಂುÀುಸಲಾರರು.
ಇದೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರ. ಹ್ೆಣೋರ್ವಳು ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆಂುÀುಾದರೂ ಅಥವಾ ತಾನು ತೀರಾ ಆಂುÀುಾಸಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ತನ್ನ ಪುರುಷ ಸಂಗಾತಿಂುÀುು ತನಗಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ತಂುÀುಾರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಔಪಚಾರಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಹ್ೆಣೋರ್ವಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಂುÀೂ ಕೂಡ ಅರ್ಹಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ.
ತಾನು ಂುÀುಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತಸವನ್ನು ಕಾಣುವೆನೋ ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪುರುಷ ಸಂಗಾತಿಂುÀೂ ಅಬಿರುಚಿಂುÀುನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಬಂುÀುಸುತ್ತಾಳೆ. ಸಂಬಂಧÀವು ಚಿರಕಾಲ ಗಟ್ಟಿಂುÀುಾಗಿಂುೆುೕ ಉಳಿಂುÀುುವಂತಾಗಲು, ಇದಂತೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಭÀೂತ ಸಂಗತಿಂುÀುಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹ್ೆಣೋರ್ವಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಹಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ.ಸಂಗಾತಿಗಳೀರ್ವರೂ ಪರಸ್ಪರ ಕೂಡಿ ವಿಷಂುÀುಗಳನ್ನು ಅನುಬÀವಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಂುÀೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆಕಟ್ಟಲಾಗದಂತಹದ್ದು.ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮೀರ್ವರ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧÀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಏನಿದೆ ಪರಸ್ಪರÀ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಂುÀುಶಸ್ವಿ ಸಂಬಂಧÀವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದ ಮೂಲಬsÀೂತವಾದ ಅಂಶಗಳು.ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ, ತನ್ನನ್ನು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಪುರುಷ ಸಂಗಾತಿಂುÀುು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂದು ಹ್ೆಣೋರ್ವಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆಂುÀುು ಅರ್ಹಳೂ ಕೂಡ.

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here