ತರಕಾರಿಯಿಂದ ದೇಶದ ನಕ್ಷೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರಿ

loading...

ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ
ಚನ್ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ಃ ತಾಲೂಕಿನ ಕತ್ರಿದಡ್ಡಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವದಂಗವಾಗಿ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತೆ ತರಕಾರಿಯಿಂದ ದೇಶದ ನಕ್ಷೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರಿವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವದು.

loading...