ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅರಗ ಜಾನ್ಞೆÃಂದ್ರಗೆ ಗೆಲುವು, ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಡೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.

0
12
loading...

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅರಗ ಜಾನ್ಞೆÃಂದ್ರಗೆ ಗೆಲುವು, ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಡೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.

loading...