ಬೆಳಗಾವಿ ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೆÃತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

0
7
loading...

ಬೆಳಗಾವಿ ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೆÃತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

loading...