ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗೆಲುವು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೊಹಿನುದ್ದಿÃನ್ ಭಾವಾಗೆ ಸೋಲು

0
11
loading...

ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗೆಲುವು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೊಹಿನುದ್ದಿÃನ್ ಭಾವಾಗೆ ಸೋಲು

loading...