ಕ್ರಿÃಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

0
8
loading...

ವಿಜಯಪುರ: ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಬದಲಾಗ ಬೇಕಿದೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪÅಕ್ಕಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ.ಸಬಿಹಾ ಭೂಮಿಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಬಿ.ಎಲï.ಡಿ.ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಸ್.ಬಿ. ಕಲಾ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಸಿ.ಪಿ ವಿe್ಞÁನ ಕಾಲೇಜನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಶೈP್ಷÀಣಿಕ ವರ್ಷದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿÃಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಶ್ರಿÃ ಅಮೃತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಕೆ.ಪÇಜಾರಿ, ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಆರ್.ಅಂಬಲಿ. ಎಸï.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ. ಯು.ಎಸï.ಪÇಜಾರಿ. ಡಾ.ಎಸï.ಟಿ.ಮೇರವಾಡೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕುಂಚರಾಣಿ ತೇಲಿ, ಜ್ಯೊÃತಿ ಕೋರಿ ಮೊದಲಾಧವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

loading...