ಅರಣ್ಯ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ವಂದನೆ ಹಾಗೂ ಕುಶಾಲತೋಪು

0
0
loading...

ಜೀವಸಂಕುಲದ ಜೀವಾಳ ಪರಿಸರ ಕಾಯ್ದು ಬೆಳೆಸುವ ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆ ಅಸುನೀಗಿದ ಅರಣ್ಯ ವೀರರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುತಾತ್ಮ ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

loading...