Home Tags ಅಕ್ಷತಾ ಬಿಂದಲಗಿ ಹಾಗೂ ಲಲಾಟೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಚನ ನೃತ್ಯ ಜರುಗಿತು. ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪಿ.ವಿ. ಗುತ್ತಲ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಎಫ್.ಬಿಂದಲಗಿ

Tag: ಅಕ್ಷತಾ ಬಿಂದಲಗಿ ಹಾಗೂ ಲಲಾಟೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಚನ ನೃತ್ಯ ಜರುಗಿತು. ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪಿ.ವಿ. ಗುತ್ತಲ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಎಫ್.ಬಿಂದಲಗಿ

loading...