Home Tags ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲಿಯಾಸ್ ಬೋರಾಮನಿ ಅವರು ಕಂದಾಯವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಶ್ರಿÃಕಾಂತ ದೇವರ

Tag: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲಿಯಾಸ್ ಬೋರಾಮನಿ ಅವರು ಕಂದಾಯವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಶ್ರಿÃಕಾಂತ ದೇವರ

loading...