Home Tags ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರಿÃ ಜಡಿಸಿದ್ದೆÃಶ್ವರಮಠದ ಶ್ರಿÃ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಜಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನಕಾರ ಮಾರುತಿ ಶರಣರು

Tag: ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರಿÃ ಜಡಿಸಿದ್ದೆÃಶ್ವರಮಠದ ಶ್ರಿÃ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಜಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನಕಾರ ಮಾರುತಿ ಶರಣರು

loading...