Home Tags ಗ್ರಾಮಿಣ ಕ್ಷೆÃತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆವಲ ೨೮ ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಲಿಂಗಾಯತ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧೀಕ ಮತ ಪಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Tag: ಗ್ರಾಮಿಣ ಕ್ಷೆÃತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆವಲ ೨೮ ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಲಿಂಗಾಯತ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧೀಕ ಮತ ಪಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

loading...