Home Tags ಬಿನ್ ಸಾಲಗಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಭೀಮಗೌಡ ಮಾ ಪಾಟೀಲ ಆಯ್ಕೆ ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮಸೂಭಾ ಶೇಖನ್ನವರ ವಿಜಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ

Tag: ಬಿನ್ ಸಾಲಗಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಭೀಮಗೌಡ ಮಾ ಪಾಟೀಲ ಆಯ್ಕೆ ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮಸೂಭಾ ಶೇಖನ್ನವರ ವಿಜಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ

loading...