ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪಾದರಕ್ಷೆ ನಿಷೇಧÀ- ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ

0
57

ಭಾರತದ ಹೊರತಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಂುÀುನ್ನು ಮನೆಂುೊಳಗೆ ಕೊಂಡೊಂುÀ್ುಯುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಂುÀೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೋಣೆೆಂುೊಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಂುÀ್ಯುಬಹುದಾದರೂ ಒಳಗಣ ಇತರ ಕೋಣೆೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಥಾ ಕೊಂಡೊಂುÀ್ುಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಂುÀುರ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆರಳಿಸುವ ಹಲವು ಸಂಪ್ರದಾಂುÀುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮನೆಂುೊಳಗೆ ಕೊಂಡೊಂುÀ್ಯುದಿರುವ ವಿಧಿಂುÀೂ ಒಂದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡಿಂುÀು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಧÀರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಂುÀೂ ಮನೆಂುೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಂುÀುನ್ನು ಕಳಚಿಟ್ೆಟೇ ಬರೆಂುÀು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಅಡಿಯಿಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹೀಗೇಕೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತೇ?
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿರುವ ಧÀೂಳು, ಕಲ್ಮಶಗಳು ಮನೆಂುೊಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ತಾನೇ ಒರೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ತೊಟ್ಟು ನಡೆದಾಡಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಂುÀು ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಒರೆಸಿದವರಿಂದ ಬೈಗಳು ಖಾತರಿ.
ಭಾರತದ ಹೊರತಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಂುÀುನ್ನು ಮನೆಂುೊಳಗೆ ಕೊಂಡೊಂುÀ್ುಯುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಂುÀೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೋಣೆ ಂುೊಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಂುÀ್ಯುಬಹುದಾದರೂ ಒಳಗಣ ಇತರ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಥಾ ಕೊಂಡೊಂುÀ್ುಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ……
ಮನೆಂುೆುೕ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾವವಿದ್ದಂತೆ
ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ನಂಬುವ ಭಾರತೀಂುÀುರಿಗೆ ಮನೆಂುÀೂ ಒಂದು ಮಂದಿರವಿದ್ದಂತೆ. ಮನೆಂುೊಳಗೆ ನಡೆಂುÀುುವ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಮಾಜುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮನೆಂುೊಳಗೆ ಮಂದಿರದಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಂುÀುನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಧೂಳು ಗುಡಿಸಿ ನೆಲವನ್ನು ಸಾರಿಸಿ ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿಡಲು ಮನೆಂುÀು ಒಡತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಸ್ಥೆ ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಮನೆಂುೆುೕ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾವವಿದ್ದಂತೆ
ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೇ ಮನೆಂುೆುಂಬ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿಂುÀೂ ಪಾದರಕ್ಷೆಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಂತೂ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಂಚ ದೂರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬರುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡೇ ಬರುವಂತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಂಡೆಂುÀುನ್ನು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಂುÀುರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಂುÀುವಾಗಿದೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವ…
ಆದರೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಂುÀುಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಗಾಳಿಂುÀುಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು, ಧÀೂಳು ಮೊದಲಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಗಳು ಹಾರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ನಿದಾನವಾಗಿ ಇಳಿದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಂುÀೂರಿದಾಗಲೂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ತಳಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವ…
ಎಷ್ಟು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಬರೆಂುÀು ಒಂದು ಪಾದರಕ್ಷೆಂುÀು ತಳವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅರಿಜೋನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಂುÀುದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ 421,000 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಂುÀುಾಗಳು ಇದ್ದುದು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಎರಡು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬರಬಹುದು. ಅದೂ ನೆಲ ತೇವವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಬಹುದು, ಂುÀುಾರೋ ಕ್ಯಾಕರಿಸಿ ಉಗಿದ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಬಂದಾಗ ಇವು ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಬಹುದು?
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಂುÀುಾಗಳ ಹಾವಳಿ….
ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವುದು ಬೇಡ, ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿವಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಂುÀುಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.
ಅಂದರೆ 96% ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ತಳದಲ್ಲಿ ಅoಟiಜಿoಡಿಟ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಂುÀುಾ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು.
ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಂುÀುಾ ಮಾನವರ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಿಸಿರಕ್ತದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಲದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾದ ಈ ಕೊಲೈ ಮತ್ತು (ಮೂತ್ರನಾಳ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಂುÀುಾ) ಹಾಗೂ (ಶ್ವಾಸನಾಳ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಂುÀುಾ) ಸಹಾ ಗಣನೀಂುÀು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇಂತಹ ಭÀಂುÀುಾನಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಂುÀುಾಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಪಾದರಕ್ಷೆಂುÀುನ್ನು ಮನೆಂುÀು ಒಳಗೂ ತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ದಾರಿಂುÀುಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಾರಿಂುÀುನ್ನು ಮನೆಂುೊಳಗೆ ಕರೆತಂದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪಾದರಕ್ಷೆಂುÀುನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ತೊಂದರೆಂುÀುನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಂುÀುರು ತಮ್ಮ ಅನುಭÀವದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಬರುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಂುÀುಗೊಳಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಚಪ್ಪಳಿಂುÀುನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುತ್ತಿರಲ್ಲವೇ?
ಈ ಸಂಪ್ರದಾಂುÀುದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಮುಂದುವರೆಂುÀುಲಿದೆ.

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here