ವಿಶ್ವದ ಭಯಾನಕ ತಾಣಗಳು

0
74

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭÀಂುÀುಾನಕ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭÀೂತ ಪ್ರೇತ, ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅರಿವಿಗೂ ಬರದಂತೆ ವಿಸ್ಮಂುÀು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲವು ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಸಹ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸಾಹಸ ಂುÀುಾತ್ರಗೋ ಅಥವಾ ಎಂಜಾಂುÀ್ು ಮಾಡಲೋ, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಂುÀುಾಣ ಬೆಳೆಸಿದವರು ಬದುಕಿ ಬಂದಿರೋದೆ ಕಡಿಮೆ. ಅಂತಹ ತಾಣಗಳು ಂುÀುಾವುವು..? ಎಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..
ಲೇಕ್‌ ಸುಪೀರಿಯರ್‌ :
ನಾರ್ತ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಲೇಕ್‌ ಸುಪೀರಿಂುÀುರ್‌ ಅಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಾಗೂ ಭÀಂುÀುಾನಕ ಲೇಕ್‌ ಆಗಿದೆ. ಭÀಂುÀುಾನಕ ಂುÀುಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಡಗುಗಳು ನಾಪತ್ತೆಂುÀುಾಗಿದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ಂುÀುಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭÀ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಅಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 30 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ದ ಬೆನ್ನಿಂಗ್‌ಟನ್‌ ಟ್ರೈಆ್ಯಂಗಲ್ :
ವೆವೆರ್ೂೕಂಟ್ನ ಸೌತ್‌ ವೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಈ ಜಾಗ ಭÀಂುÀುಾನಕ ತಾಣಗಳ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 1945 ರಿಂದ 1950ರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜನರು ಹಾಗೇ ಕಾಣೆೆಂುÀುಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಹೇಗೆ ಕಾಣೆೆಂುÀುಾದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಹೈವೇ 16 :
ಬ್ರಿಟೀಷ್‌ ಕೊಲಂಬಿಂುÀುಾದ ಕೆನಡಾದ 16 ಹೈವೇಂುÀುಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಾಣೆೆಂುÀುಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 18 ಮಹಿಳೆಂುÀುರು ಈ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಕಾಣೆೆಂುÀುಾಗಿದ್ದರು. 1975ರಲ್ಲಿ ಮೋನಿಕಾ ಇಗ್‌ನಾಸ್‌ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣೆೆಂುÀುಾಗಿದ್ದಳು. ಕಾಣೆೆಂುÀುಾದ ತುಂಬಾ ಸಮಂುÀುದ ನಂತರ ಆಕೆಂುÀು ಮೃತ ದೇಹ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಂುÀುಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ನಾಪತ್ತೆಂುÀುಾದ ಮಹಿಳೆಂುÀುರನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಂುÀುಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ.
ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಗಲ್ :
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಬಹಳ ಭÀಂುÀುಾನಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. 12 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಡಗು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೆೆಂುÀುಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ಸಹ ಈ ಸುಳಿಂುÀುಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಮಾಂುÀುವಾಗಿದೆ. 1945ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 5ರಂದು ಕೆಲವು ನೇವಿ ಆಪೀಸರ್‌ ತಮ್ಮ ರೂಟಿನ್‌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋದ ಸಮಂುÀುದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಂುÀುಾಗಿದ್ದರು.
ಮಿಚಿಗನ್‌ ಟ್ರೈಆ್ಯಂಗಲ್ :
ಬರ್ಮುಡ ಟ್ರೈಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಉತ್ತರ ತುದಿಗೆ ಈ ಮಿಚಿಗನ್‌ ಟ್ರೈಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ. 1891ರಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್‌ ಹ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಅವರ 7ಜನ ಗೆಳೆಂುÀುರು ಮಿಚಿಗನ್‌ ಟ್ರೈಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಳಿ ಕಾಣೆೆಂುÀುಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ 1921ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಡಗು ಅಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 11 ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಂುÀುಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಬÀ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 58 ಜನ ಪ್ರಂುÀುಾಣಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪೈಟ್‌ 2501 ಸಹ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂತು ಉಳಿದ ಹಡಗಿನಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಂುÀುಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ :
ಅಮೆರಿಕಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ ಸುಮಾರು 84 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ ಭೀಕರ ಕಾಡು, ಮರುಭÀೂಮಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿವೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಜನರು ವಾಪಾಸು ತಿರುಗಿ ಬಂದ ಉದಾಹರಣೆೆಂುೆುೕ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,100 ಜನ ಕಾಣೆೆಂುÀುಾಗಿದ್ದಾರೆ.

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here