ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನು 2ನೇ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮನವಿ||16-11-2018

0
10

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸಮಾಪೀಯಾ ತಡೆ ನೀಡವಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ರ್ಯಾಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೊಪಿಸಬೇಕು. Please follow us on: facebook: http://facebook.com/kannadamma twitter: twitter.com/kannadamma website: https://www.kannadamma.net e-mail: [email protected]

SHOW MORE

loading...