4. ಶಿಇದೊಂದು ಪಕ್ಕಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲವ್ ಲೇಟರೂಷಿ

0
97

ಒಬ್ಬ ಅಠಠಿಣಣಜಡಿ ಇಟಿರಟಿಜಜಡಿ ಬರೆದಿದ್ದು(ಕೊರದಿದ್ದು) ಹಾಯ್…ಒಠಣಠಮಾದೇವಿಯೇ…ಅಕಗ ಶ್ರೀದೇವಿಯೇ ಹೇಗಿರುವೆ? ಎಲ್ಲಿರುವೆ? ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಊಚಿಡಿಜಜಞ ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳೆಂಬ ಈಟ ಗಳ ಖಚಿತಜ ಮಾಡಿ ನೆನಪುಗಳೆಂಬ ಗಿಡಿ ತುಂಬಿ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ(ಸಿಹಿ) ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ? ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ.ಈ ಮಾತು ಕೇಳತಾ ಇರುವದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಈ ಹೃದಯ ಎಂಬ ಊಚಿಡಿಜಜಞ ಕೇವಲ ನಿನಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಲ್ಲಾ ಕಣೇ.ಅದನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಸೇರಿದೆ.

ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರಾರು ಕಚಿಡಿಣಣಠ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿ ಒಬ್ಬಬ್ಬೊರಿಗೂ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆನೆ ಅದು ಸರಿಯಾ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿರಲಾರದು ಓಜಿಛಿಠಜ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ನೀನಗೇನೆ,ಆದರೂ ನಿನಗೆ ವಸಿ ಜಾಸ್ತಿನೆ ಖಠಿಚಿಛಿಜ ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅದು ಎಷ್ಟು ಉಛ ಯೋ ನಾ ಹೇಳಲಾರೆ ಆದರೆ…ಆದರೆಛಿ ತಿಳ್ಕೌ,ನೀನಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗ ಪೊರಾ ಇಂದು ಬರಿ ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳೆಂಬ ಗಿಡಿ ಗಳಿಂದ ಂಣಣಚಿಛಿಞ ಆಗಿದೆ ಅದ್ಯಾವ ಂಟಿಣತಡಿ (ಬೇರೆ ಹುಡಗಿಯರು)ಕೊಡಾ ಋಠಿಣಚಿಟಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.ಆದರೂ ಆ ಗಿಡಿ ಗಳನ್ನು ಖಜಟಠಜ ಮಾಡಿ ಆಜಟಜಣಜ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಂಜಟಟಿಣಡಿಚಿಣಡಿ(ಆಡಳಿತಗಾರ್ತಿ)ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಜರೊರತ್ತ ಇದೆ.ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿನ್ನ ನಗು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಖಠಣತಿಜಡಿಜ ಠಿಣಚಿಟಟ ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ನೀನು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ನೆನಪು ಆಗಬೇಡ ಬಾಳಿನೂದ್ದಕ್ಕೊ ಬದಕುವ ಕ್ಷಣಗಳಾಗಬೇಕು.

ಮೆದಳೆಂಬ ಕಡಿಠಠ ಠ ಆಗಿ ಡಿಣಟಿ ಆಗತಿರುವ ತನಕ ಮಿನಮಿನಗೂ ಒಠಣಠ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಬಾಳೆಂಬ ಖಿಛಿಞ ಗೇ ಬೇಳಕಾಗಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಅಂತರರ್ಜಾಲ ಖಠಡಿಥಿ ಮಾಯಾಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನಂತು ಸಿಕ್ಕು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನೆ.ಇಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದಿರಲಿ ಛಟಠರಜಥಿ ಜಚಿಡಿಣ ಚಿಛಿಞಜಡಿ ಅಂತ ಸಮ್ಮನಾಗತಿಯೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಟಠಜ ಠಣತಿಚಿಡಿಜ ನ ನಿನ್ನ ಎದೆ ಗೂಡಿನ ಊಜಚಿಡಿಣ ಎಂಬ ಊಚಿಡಿಜಜಞ ನಲ್ಲಿ ಋಠಿಣಚಿಟಟ ಮಾಡಕೊತಿಯೋ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು.ಮಾತಡಕೊ ಮನಸ್ಸಾದರೆ ಟಚಿಟ ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸುಚನೆ ಕಳಿಸು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಿ ಮೌನದ ಚಿಣಣಚಿಛಿಟಜಟಿಣ ಬೇಡ ಕನಸಾಗಿ ಕಾಡಬೇಕೆನಿಸಿದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಉಡಿಜಜಣಟಿರ ಛಿಚಿಡಿಜ ಕಳಿಸು.

ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಟಚಿರಜ ಹಾಕದೆ ಇರಬೇಡ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವ ಖಣಣ ಜಠಟಿ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಖಠಣತಿಜಚಿಡಿ ಅನ್ನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರೊ ಖಠಿಚಿಛಿಜ ನಲ್ಲಿ ಋಠಿಣಚಿಟಟ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವಾ ಖಣಚಿಡಿಣ ಮಾಡು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಇದೆ ಎಂದಾದರೆ ಘಚಿಣ ಮಾಡು ಲಿಳಿಐಠಜ ಟಜ ಚಿಡಿಜ ಊಚಿಣಜ ಟಜಛಿ.ಏ ಟಜ ಚಿಡಿಜ ಏಟಟ ಟಜ ಠ ಜಚಿಡಿಟಟಿರ ಠಿಟಜಛಿಜ ಜಠ ಠಜಣಟಿರ ಣಠ ಟಜ ಶಿಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಡ ಇಂತಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಋಟಿತಣಚಿಣಠ ಕಳಹಿಸಿ ಂಠಿಠಿಡಿಠ ವಿಗೇ ಕಾಯಿತಾ ಇರೊ…ಜೀವ

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here