ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ನಿಂದ ರೀಲೀಫ್ ಬೇಕಾ ಈ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿ

0
1157

ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ತ್ರಿಕ್ ತೊಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಪ್ರತಿಂುೊಬ್ಬರೂ ಒಮ್ಮೆಂುುಾದರೂ ಈ ಭಾದೆಯಿಂದ ಬಳಲದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗೇ ಹಲವಾರು ಓಷಧಿಗಳು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮೌತ್ ಪ್ರೆಶ್ನರ್ ರೀತಿ ಉಪಂುೋಗಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಅತಿಂುುಾಗಿ ಗುದ ದ್ವಾರದಿಂದ ವಾಂುುು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಕಸಿವಿಸಿಂುುನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇಳಲು ಸಂಕೋಚ ಬೇರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಾದಿಸುವ ಈ ತೊಂದರೆಂುು ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೌಣ.

ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ತ್ರಿಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಗವನ್ನು ಸರಿಂುುಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇವಲ ಅಂಗಡಿಂುುಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಓಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ `ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ತ್ರಿಕ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಅತಿಂುುಾಗಿ ತೇಗು ಬರುವುದು, ಗುದದ್ವಾರದಿಂದ ವಾಂುುು ಹೊರಬರುವುದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಂಡಿದಂತೆ ನೋವು, ಎದೆಂುುುರಿ, ಹುಳಿತೇಗು, ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಂುುಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಹಸಿವಿನ ತೊಂದರೆ, ವಾಂತಿ ಆದಂತೆ ತೋರುವುದು. ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ವ್ಯಾದಿಗಳ ಪರಿಚಂುು ಇಲ್ಲಿದೆ.

1. ಆಮ್ಲಪಿತ್ತ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಮ್ಲ (ಹೈಪರ್ ಅಸಿಡಿಟಿ)2. ಪರಿಣಾಮ ಶೂಲ (ಡ್ಯುಂುೋಡಿನೈಟಿಸ್)3. ಜಠರದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು (ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್)4. ಅಜೀರ್ಣ (ಡಿಸ್ಪೆಪ್ಸಿಂುುಾ)5. ಜಠರಾಮ್ಲದ ವಿಮುಖಗಮನ (ಗ್ಯಾಸ್ಟೆ್ರೂ ಇಸೋಪೇಜಿಂುುಲ್ ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್)6. ಪಿತ್ತಕೋಶದ ತೊಂದರೆ (ಗಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಡರ್ ತೊಂದರೆಗಳು)7. ಂುುಕೃತ್ ದೋಷ (ಲಿವರ್ ತೊಂದರೆ)8. ಇತರ ರೋಗಗಳಿಂದ, ಅತಿಂುುಾಗಿ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನುಂಗುವುದರಿಂದ.9. ಕರುಳಿನ ಸೋಂಕು10. ಬೊಜ್ಜಿನ ತೊಂದರೆ11. ಮಲಬದ್ಧತೆಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಂುು ಬಾದೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಲು ಎಲ್ಲವೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ತ್ರಿಕ್ ತೊಂದರೆಂುುಂತೆಂುೆು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರೀಶೀಲಿಸಿದಾಗ ರೋಗದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸರಿಂುುಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಂುೋಗಾಲಂುು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಜಠರ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಂುೆುಂುುನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಮಂಜಸ. ತಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಚನ ಮಾಡಲು ಹೊಟ್ಟೆಂುುಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೌಕ್ಲೌರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಂುುಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಣ್ಣ ಕರುಳು, ಂುುಕೃತ್ತು ಸ್ರವಿಸುವ ರಸಗಳು ಪಚನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ. ಊಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೀರಿಕೊಂಡು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿನ ನೀರಿನಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಮಲವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಂುೆುಂುುಲ್ಲಿ ಸ್ರವಿಸುವ ರಸಗಳ ಪ್ರಮಾಣ, ಅಂಗಗಳ ಒಳಗೋಡೆಂುು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಳ್ಳುವ ಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ನರತಂತುಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ.

ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾ: ಅತಿಂುುಾಗಿ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜಠರದ ಗೋಡೆಂುುಲ್ಲಿ ಊತವಾಗಿ ಹುಣ್ಣಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನೋವು ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲದ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಂುುಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅಜೀರ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆಂುುುರಿ, ವೇದನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಂುುಕೃತ್ ತೊಂದರೆಂುುಲ್ಲಿ ಸರಿಂುುಾಗಿ ಪಿತ್ತಸ್ರಾವ ಆಗದಿರುವಾಗ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಡ್ಡಿನಂಶದ ಪಚನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಾಲೆ ಮುಂತಾದ ಂುುಕೃತ್ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಂಶವನ್ನು ತಿನ್ನದಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮದುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು, ವೃದ್ದಾಪ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಪೇಶಿಂುು ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಸಿಸ್ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಹಾರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಸಮಂುು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಂುೆು ಅದು ಹುಳಿಂುುಾಗಿ ವಾಂುುುವನ್ನು ಶೇಖರಿಸುತ್ತದೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಎಣ್ಣೆಂುುಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಮಾಂಸ, ಬೇಳೆ, ಕಾಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪಚನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮ್ಲದ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಂುುಾದಾಗ ಹುಣ್ಣಾಗುವ ಸಂಬವ ಹೆಚ್ಚು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಿಂುುಾಗಿ ಆಮ್ಲ ಸ್ರವಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅಜೀರ್ಣವಾಗಿ ವಾಂುುು ತುಂಬಿ ಬಾದೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಶುಚಿಂುುಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಆಗಬಹುದು. ಪಚನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ನೀರು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಸರಿಂುುಾಗಿ ನೀರು ಸೇವಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವಂತೆ ತೋರಿದರೂ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಂುುದೆಂದು ಹೆಚ್ಚು ಜೀರಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅತ್ಯಾಮ್ಲ ಇದ್ದವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ!

ಈಗೀಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಂದರೆ ಎಂದರೆ ಜಠರಾಮ್ಲದ ಮೇಲೆರಚುವಿಕೆ (ಗ್ಯಾಸ್ರೌ ಈಸೋಪೇಜಿಂುುಲ್ ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್) ಆಮ್ಲತೆಂುುನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಜಠರದ ಗೋಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಆಮ್ಲ ಮೇಲೆರಚಿ ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಂುುುವ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಥರದವು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವು ಆಹಾರ ಜಠರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪಚನಕ್ರಿಂುೆು ಸಮಂುುದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಾಂಶ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಅನ್ನನಾಳದ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ. ಅತಿಂುುಾದ ಬೊಜ್ಜು, ಧೂಮಪಾನ, ಅನಿಂುುಮಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಊಟದ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಮಲಗುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಇದು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಆಮ್ಲಾಂಶ ಹಾಗೂ ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಸ್ತುಗಳು ಮೇಲೆರಚಿ ಅನ್ನನಾಳದ ಕೊನೆಂುುಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಂುೂ ಮೇಲಿನ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ನೋವು, ಹುಳಿ ತೇಗು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ನಿಂುುಂತ್ರಣ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಸ್ತು, ಮಾಂಸ, ಖಾರಗಳ ನಿಷೇದ, ಹೇರಳ ನೀರು ಸೇವನೆ, ಊಟದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಗ್ಗದಿರುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪಾಲನೆ ಅಗತ್ಯ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಅಶುಚಿಕರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಂುೂತ ಆಗುವ ಸಂಬವ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನುಲಿತ, ಮಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ವಾಂುುು ಹೋಗುವುದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ತೊಂದರೆಂುು ಮೂಲವನ್ನು ಸರಿಂುುಾಗಿ ಪರೀಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಂುುಬೇಕು. ಆಂುುುಮೇದದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ. ಉದಾ: ಶಂಖವಟಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಾದಿ ಕಷಾಂುು ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದರೆ ಮೂಲ ತೊಂದರೆಂುುನ್ನು ತಿಳಿಂುುುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದು

1. ರಾತ್ರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಂುುಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರೆ ಎದೆಂುುುರಿ, ಹುಳಿ ತೇಗು, ಅತ್ಯಾಮ್ಲತೆ ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಆಹಾರ ಪಚನವಾಗದೇ ಹೊಟ್ಟೆಂುುುಬ್ಬರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಓಮದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.

3. ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಮಜ್ಜಿಗೆಂುು ಹೇರಳವಾದ ಸೇವನೆ ಒಳ್ಳೆಂುುದು.

4. ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಹಿಂಗು, ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಂುು ನುಲಿತ ಕಡಿಮೆಂುುಾಗುತ್ತದೆ.

5. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿಂುುನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆಂುುಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಂುುಬೇಕು ಅಥವಾ ತಂಬುಳಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ

1. ನಿಂುುಮಿತ ಸಮಂುುದಲ್ಲಿ ಮಿತವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

2. ಶುಚಿಂುುಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸೇವನೆ.

3. ಹೊರಗೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಹಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

4. ಊಟವಾದ ಕೂಡಲೇ ಬಗ್ಗುವುದು, ಬಾರ ಎತ್ತುವುದು, ಮಲಗುವುದು ಮಾಡಬಾರದು.

5. ಖಾರ ಮಸಾಲೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

6. ನೀರು, ಎಳನೀರನ್ನು ಂುುಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

7. ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು.

8. ಕರಿದ ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿಗಳು, ಸೋಡಾ ಬಳಸಿರುವಂತಹ, ಬುರುಗು ಬರಿಸುವ (ಬ್ರೆಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ), ವೈದಾ ಹೆಚ್ಚಿರುವ (ಪಿಜ್ಜಾ ಇತ್ಯಾದಿ) ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಒಳ್ಳೆಂುುದಲ್ಲ.

 

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here