Home Tags ರಾಜೇಂದ್ರ ವಾಲಿ. ಗ್ಯಾಸ ಎಜನ್ಸಿಯ ಮುಖ್ಯೆಸ್ತೆ ಮಲ್ಲವ್ವಾ ಹೊನ್ಯಾಳ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಿರುಪಣೆ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಜಗಿಮಠ ಮಾಡಿದರು.

Tag: ರಾಜೇಂದ್ರ ವಾಲಿ. ಗ್ಯಾಸ ಎಜನ್ಸಿಯ ಮುಖ್ಯೆಸ್ತೆ ಮಲ್ಲವ್ವಾ ಹೊನ್ಯಾಳ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಿರುಪಣೆ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಜಗಿಮಠ ಮಾಡಿದರು.