Home Tags ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಅಂಗಲಾಚಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಕಡತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿರುವದು ಭಾರೀ ಭೃಷ್ಠಾಚಾರ ನಡೆದಿರಬಹುದಾದ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Tag: ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಅಂಗಲಾಚಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಕಡತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿರುವದು ಭಾರೀ ಭೃಷ್ಠಾಚಾರ ನಡೆದಿರಬಹುದಾದ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.